Sunday, 18 December 2011 11:26

Datganiad i Aelodaeth YCW 15/12/2011

Written by
Rate this item
(0 votes)

wfc_logoycwsmall.Bwrdd y Clwb BĻl-droed

Ers cymeryd yr awenau yn Clwb PĻl-droed Wrecsam mae o wedi bod yn pythefnos eithriadol o brysur i lawer. Yr ydym yn falch i roi ddatganiad i aelodau yn ein cyfarfod aelodaeth cyntaf ers i YCW prynu Clwb PĻl-droed Wrecsam.

Yn y cyfarfod roedden ni yn falch i gyflwyno i'r aelodaeth ein tri cyfarwyddwyr Clwb PĻl-droed anweithredol newydd sydd yn rhoi cyfanswm o chwech cyfarwyddwyr.

Bydd aelodau o Bwrdd Yr Ymddiriedolaeth, Gavin Jones, Mark Williams a Spencer Harris yn cwblhau y Bwrdd Clwb PĻl-droed fel bydd chwech aelod i gyd.

Mae ganddo ni Barry Horne cyn chwaraewr Wrecsam, Portsmouth, Southampton ac Everton ac hefyd yn Cadeirydd Y 'PFA' fel ein ymgynghorydd PĻl-droed. Don Bircham sydd yn rheolwr rhanbarth o asiantaeth deithio flaengar. Roedd ei gwmni 'Just Go' yn cyn noddwyr crys Wrecsam rhai blynyddoedd yn īl.

I gloi y rhestr o cyfarwyddwyr mae Alan Watkin, sydd wedi newydd ymddeol fel Prif swyddog Llyfrgelloedd, Hamdden a Ddiwylliant gyda Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Gall Alan ddod a brofiad gwerthfawr o wybodaeth cymunedol am grantiau a cynlluniau sydd ar gael. Dymunwn yn dda iddynt i gyd.

Bwrdd Yr Ymddiriedolaeth

Yn y cyfarfod i aelodau yn ddiweddar ymddiswyddodd Richard Owen fel Cadeirydd Y Bwrdd, am resymau i wneud a ymrwymiadau teuluol a gwaith. Mae Richard wedi cytuno i aros fel aelod o'r bwrdd ac i rhoi ei cyngor a help pan bo angen. Hoffwn diolch i Richard am yr holl waith caled mae o wedi wneud fel bod Clwb PĻl-droed Wrecsam yn dod yn aelod o'r Clybiau sydd yn cael ei rhedeg gan Ymddiriedolaethau Cefnogwyr.

Bydd ein Dirprwy-Cadeirydd, Peter Jones yn cymerid drosodd swyddogaeth Richard.

Prif Weithredwr

Roedd ffarwel arall yn ein cyfarfod flaenorol sef un gan ein cyn Prif Weithredwr, Richard Green. Daeth Richard atom i helpu cymryd drosodd Y Clwb a'i rhoi ar y ffordd i adferiad.

Ar īl wneud argraff dda ac wedyn yn weithio'n galed i cynnal berthnasau dda rhwng Yr Ymddiriedolaeth a Prifysgol Glyndɵr, yn anffodus mae o wedi penderfynu sefyll i lawr am resymau iechyd ac ymrwymiadau teuluol bydd yn parhau am dri mis. Mae Richard yn aros yn aelod cadarn o YCW ac mae o yn dymuno'r gorau i ni yn ein ymgais i wneud Clwb PĻl-droed Wrecsam yn Glwb BĻl-droed ddiogel a chynaliadwy.

Bu Bwrdd Clwb BĻl-droed Wrecsam yn brysur yn dod o hyd i Prif Weithredwr newydd. Ar īl cyfweliadau gyda ymgeiswyr ddilys doedd ganddynt dim petruster wrth penodi David Roberts fel Prif Weithredwr newydd Clwb PĻl-droed Wrecsam

Mae David, sydd yn Cyfrifydd Siartredig yn cefnogwr gydol oes Wrecsam ac mae ganddo profiad busnes yn y sector preifat sy'n cynnwys swydd flaenorol fel Cyfarwyddwr Cyllid gr…µp gyda cydgysylltiadau Ecwiti Preifat cyfoethog dros ben yng Ngogledd-orllewin Lloegr.

Mae o'n Cefnogwr gydol oes Wrecsam ac yn wyneb cyfarwydd o gwmpas Y Cae Ras ac oedd yn golygydd rhaglen gemau Wrecsam am 26 mlynedd. Mae o wedi bod yn gweithio ers hynny fel Swyddog Wasg Y Clwb ar Dyddiau Gem yn Y Cae Ras.

Yn siarad am ei penodiad, Dywedodd David "Ni fyddaf yn cyfarwyddwr, ond byddaf yn adrodd yn īl i Fwrdd y Clwb BĻl-droed am digwyddiadau yn ymwneud a Busnes yn Y Clwb. Fy prif amcan yw i ddod a hygrededd i Clwb PĻl-droed Wrecsam

Cyfarfod Aelodau

Roeddwn ni yn hapus iawn gyda'r nifer o aelodau a ddaeth i'r cyfarfod Nos Lun Y 5ed o Ragfyr yn Y Clwb Canmlwyddiant. Rhoddodd Spencer Harris, aelod o Fwrdd y Clwb PĻl-droed a'r Fwrdd Ymddiriedolaeth diweddariad cyflawn o'r digwyddiadau a oedd yn rhan o trosfeddiant o Clwb PĻl-droed Wrecsam. Hefyd roddodd syniad o be fydd angen wrth fynd ymlaen i greu Clwb ddiogel a chynaliadwy.

 1. Y 'Del' am CPD Wrecsam

Yr ydym wedi prynu y busnes, y manwerthu a'r caffeiliad a ddefnyddiwyd gan Wrecsam 2006 Cyf ("Y gwerthwr") yn y busnes o CPD Wrecsam.

· Ein cynllun gwreiddiol oedd ond i cymeryd y rhwymedigaethau a dewiswyd i'w derbyn i Wrecsam AFC Cyf (Y Cwmni Newydd) Yn anffodus mae Gofynion 'Yr FA' yn gorfodi ni i ddelio a credydwyr yr hen cwmni sef Wrecsam 2006 Cyf.

· Yr ydym felly, wedi gorfod creu strwythur fel derbyniwyd rhwymedigaethau ond hefyd yn creu haen o ddiogelwch mewn ffurf o gwarantiadau oddi wrth y perchennog flaenorol.

Mae'r rhwymedigaethau wedi ei rhannu yn nifer o categorƒ¯au

1. Credydwyr cyffredin masnachol (Wrecsam AFC Cyf )

2. Benthyciad ad-daladwy gan Wrecsam FC i Ian Roberts (Wrecsam AFC Cyf.)

3. Treth Corfforaeth / Hawl eglur (Perchennog Flaenorol)

4. Benthyciad y Cefnogwyr / 2 benthyciad arall / WEPRE i gyd i'w talu oddi wrth y Bond Cynhadledd ar ƒ´l iddo dychwelyd (Perchennog Flaenorol)

5. Rhwymedigaethau arall anadnabyddus - (Wrecsam AFC Cyf ) Er Hynny, Mae'r perchennog flaenorol wedi gwarantu bod dim ohonynt ac wedi gwarantu i fyny at 100K

6. Mae Ymchwiliad dyfal wedi ei wneud i lleihau unrhyw risg o rhwymedigaethau a gall cael ei hawlio dros £100K

2. Trefn llywodraethol a Pobl

Beth ydi Trefn llywodraethol a pam mae o yn bwysig ?

Trefn llywodraethol ydi'r systemau a broesau sydd yn ymwneud a sicrhau y cyfeiriad, oruchwyliaeth ac atebolrwydd cyffredinol o gyfundrefn. Wrth cael y Trefn llywodraethol yn iawn yn Y Clwb, bydd llawer o fanteision yn cynnwys:-

Uchafu adnoddau ac ewyllys da tuag at y Clwb oddi wrth y Cefnogwyr a'r gymuned leol.

Gwneud penderfyniadau effeithiol mewn amser bur.

Cadw trefn ar penderfyniadau strategol a rhoi blaenoriaeth iddynt tra bydd bwysau ar

rhedeg Y Clwb PĻl-droed.

Ddim yn hollol dibynnol ar nifer fach o bobl ynysol

Swyddogaethau clir ag atebolrwydd.

Dod o hyd i broblemau yn gyflyn cyn iddynt dwysau.

Creu teimlad bod ni gyd yn gweithio gyda'n gilydd ac yn ymdrechu'n galed am yr un canlyniad.

Cyfnod ar ƒ´l Prynu

· Cynllunio tan diwedd y tymor

· Recriwtio

· Ffocws ar Gwirfoddoli

· Masnachol

· Adolygu a sefydlogi

· Cael cymeradwyaeth yr Aelodaeth am y Trefn llywodraethol

· Cyfeiriad Strategol oddi wrth Fwrdd Yr Ymddiriedolaeth

· Cofrestru Y Cwmni newydd (WAFC)

· Penodi Bwrdd cyfamserol WAFC i gynnwys aelodau gyda wyboadaeth am Fasnach a Wybodaeth Llywodraeth Leol.

Gweithredoedd Blaenoriaethol

· Adolygu gweithrediadau WAFC

· Gwirfoddoli

· Sicrhau rheolaeth gyllidol ac hefyd Gyllideb wedi ei cytuno

· Gorffen Y Trefn Llywodraethol

· Cynllun Derbyniadau Masnachol yn ei le.

Cyfnod Perchnogaeth

· Cynllun 12 i 36 mis

· Gweithredu Trefn Llywodraethol

· Teimlo'r effaith Gwirfoddoli

· Teimlo'r effaith Masnachol

· Cyfathrebiadau gyda Cefnogwyr yn flaenoriaeth

· Gweithredu Cynigion Trefn Llywodraethu

· Cyllid o dan Rheolaeth

· Gwellhad yn Derbyniadau Masnachol

Gweithredoedd Flaenoriaethol

· Cyllid Sefydlog o CPD Wrecsam

· Ffurfioli Trefn Llywodraethol a Cyfathrebu yn ƒ´l i Fwrdd YCW ac Aelodaeth YCW

· Cynllun o gweithredu y flwyddyn gyntaf i cymeradwyaeth Y Bwrdd

· Cynhyrchu adroddiadau (Chwarterol/ Flynyddol)

· Cynhyrchu ddatganiadau Misol

Ddrafft Cyfeiriad strategol oddi wrth Bwrdd YCW 2011/12

· 1. Sicrhau bod CPD Wrecsam yn goroesi'n gyllidol i orffen y tymor 2011/12

· 2.Gweithio gyda Bwrdd Yr Ymddiriedolaeth i gael mewn lle cynllun busnes llwyddiannus a chynaliadwy yn barod am y tymor 2012/13 erbyn Ebrill 2012

· 3.Gwneud pob ymdrech, o fewn y gyllideb, i gefnogi ymdrech y tƒ®m i cyrraedd y cynghrair pƒªl-droed y tymor yma.

· 4.Sicrhau fod CPD Wrecsam yn ymddwyn fel Busnes gyfreithlon go iawn.

· 5.Sicrhau rhesymwaith tryloywder costau a penderfyniadau i Bwrdd Yr Ymddiriedolaeth (pan nad yw yn masnachol sensitif)

· 6.Llwyddiant a Cyllid.

Gweledigaeth i CPDC Wrecsam (Wrexham AFC)

PĻl-droed - Chwarae pĻl-droed ar y lefel uchaf posib.

Cyllid - Rhedeg Busnes cynaliadwy fel mae'r clwb yn goroesi am y genhedlaeth yma a'r genedlaethau nesaf o gefnogwyr.

-Yn sicrhau bod gwariant ddim yn fwy na'r incwm.

Y Cymuned - Busnes sydd yn cyfeiriedig i'r gymuned ac yn cael ei gyrru gan gwerthoedd ac hefyd yn cynigiad deniadol i bobl a busnesau Gogledd Cymru Fel maent yn gallu cefnogi a fod yn rhan ohono.

Perfformiad Busnes Cyfredol

PĻl-droed

- Yn herio ar ben y 'Y Blue Square'

-Ysbryd TĨm gwych

Y Gymuned

- Cyfyngedig (anhysbys) ymrwymiad cymunedol

Cyllid

- Bydd yn colli fwy na £500,000 y tymor yma yn unig

- Incwm Masnachol cyfyngedig

- Cydymffurfiad Cyfreithiol

- Os nad ydym yn newid fel Busnes Byddwn yn Marw

Mae'r achos busnes am newid yn dechrau gyda Cyllid.

Sut gallwn ni mantoli'r llyfrau y tymor yma.

Mewnsaethiad o arian gan YCW o £610K

- arian wrth gefn

- Menter 'Coch neu'n Farw' (Red or Dead)(Hanfodol)

-Incwm Masnachol o £113K

-Tyrfaoedd Pƒªl-droed (3,100) £182k

-Lleihau costau

Nid yw yr Incwm yma yn sicr o ddod

Os gallwn cyrraedd hwn, yn y tymor 2012/13 bydd rhaid i ni byw yn ƒ´l ein moddion byw. Ar y pwynt yma heddiw yr ydym yn credu bod ni yn fwy na £100k yn fyr o be ddylen ni fod i orffen y tymor (yn cynnwys rhediad yn Y Cwpan) - Mae'r menter Coch neu'n Farw (Red or Dead) yn hanfodol.

Y Gyllideb - Partneriaeth gyda Prifysgol Glynd…µr

Cyfrifoldebau CPDC Wrecsam

Yn talu Glynd…µr am defnyddio'r cyfleuster, Y Cae Ras a 'Colliers Park a fydd yn cyfrannu at y treth, gwasanaeth a costau cynnal a chadw (ar hyn o bryd o dan trafodaeth)

Talu Glynd…µr cost sefydlog am darpariaeth bwyd sydd wedi ei seilio ar y nifer o bobl sy'n mynychu'r Cae Ras ar ddiwrnod gem. (Wedi ei Cytuno, dros dro)

Gwerthu nhoddiant gem a pĻl gem ac hefyd bocsys gweithredwr a bwyd dydd gem o'r adran lletygarwch.

Cyfrifoldebau Prifysgol Glynd…µr

- Talu holl trethi, gwasanaeth a cynnal a chadw a costau staff sydd yn cysylltiedig gyda'r Cae Ras a 'Colliers Park'

- Prynu a gwerthu bwyd a diod yn yr adrannau lletygarwch, ciosg dydd gem a'r bar

Be gallwch chi wneud i helpu ?

- Troi i fyny i'r Cae Ras a dod a ffrind

- Noddi gem, bel gem neu chwaraewr / perswadio eich cyflogwr i wneud

-Perswadiwch pobl i ymaelodi a Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam (ond 40% o'r dorf sydd yn aelodau)

-Gwerthu Tocynnau Raffl 'Red or dead'

-Ymunwch ar cynllun 'Gold Bond'

- Trefnwch digwyddiad codi arian, mae llawer o rhain wedi bod yn llwyddiant da

- Prynwch ein nwyddau *pan ar gael*

- Prynwch cyfranddaliad cymunedol (Ond £35k ar hyn o bryd, ein rhagolwg £250k)

Cyfranddaliadau Cymunedol

Mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i weithio gyda 'Supporters Direct' i creu cynnig cyfranddaliad manwl, a fydd yn cael ei dyroddi yn lansiad cynnig gyfranddaliadau fuan yn y flwyddyn newydd. Am fwy o wybodaeth yn cynnwys cwestiynau a ofynnwyd yn aml, os gwelwch yn dda ymwelwch a'n wefan :- www.wst.org.uk neu gallwch cysylltu a Ben Shave yn Cobbetts ar 0207 273 1937 rhwng 10 y.b. a 5 y.h. neu e-bostiwch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Codi arian

Parhau mae ein hymdrechion i godi arian, ar Raffl Nadolig ywr digwyddiad mawr nesaf. Os nad ydych wedi gwerthuch tocynnau eto, gwnewch, da chi, a dowch Ģ nhwn īl ddydd Sadwrn yma pan fydd Gateshead yn ymweld neu cyn y gĻm yn erbyn Telford ddydd Calan.

a chi, gwnewch bob ymdrech i helpu sicrhau cynaliadwyedd ein Clwb PĻl-droed Wrecsam drwy werthur tocynnau a anfonwyd atoch.

Mae angen i hyn godi mwy o arian na thaith gerdded yr Wyddfa, achos maen rhan or ymgyrch Cynnal y Cochion i sicrhau dyfodol Clwb PĻl-droed Wrecsam. Peidiwch Ģ rhoir tocynnau hyn or neilltu, da chi. Mae arnom angen i CHI chwarae eich rhan drwy werthur tocynnau hyn ich teulu ach ffrindiau.

Fel y gwelwch or gwobrau isod rydyn ni wedi gwthior cwch allan go iawn y tro yma drwy sicrhau gwobrau Nadolig arbennig!

Dyma restr lawn y gwobrau:

Gwobr 1af: Mordaith i Ddau ym Mƒ´r y Canoldir gyda First Choice (gyda thelerau ac amodau)

2ail Wobr: Blwch Seddi Dethol i Ddeg o bobl yng ngĻm Wrecsam v Bath City ddydd Sadwrn 28 Ionawr 2012.

3ydd Wobr: Dau docyn i Manchester City v Tottenham Hotspur ddydd Sul 22 Ionawr 2012

4ydd Wobr: Dau docyn i Lerpwl v Stoke City ddydd Sadwrn 14 Ionawr 2012

Hefyd

Crys Wrecsam wedii lofnodi

Pedwar tocyn Blwch y Cyfarwyddwyr i un o gemau cartref Wrecsam

Ffƒ´n symudol ir car, rhodd Brian Hayes Autoelectrics.

Pryd i ddau yn yr Holt Lodge

Pryd i ddau yn yr Alyn, yr Orsedd

Pryd i ddau yn y Druid, Pontblyddyn

Copi wedii lofnodi o Hunangofiant Joey Jones

Copi wedii lofnodi o Hunangofiant Dixie McNeil

Dau docyn i The King and I, rhodd Venue Cymru

Crys Cymru 2011/12 wedii lofnodi

Dau docyn i Bantomeim Snow White, rhodd Pafiliwn Rhyl

Peiriant Argraffu HP Deskjet 2050, rhodd Richard Owen

Potel o Whisgi 12 mlwydd oed Glenlivet, rhodd Tony Williams

Hamper Nadolig, rhodd Stans Superstore

Tocyn trin gwallt ir Hair Lounge yn yr Orsedd

Tocyn teulu ir stadiwm ar amgueddfa yn Old Trafford

Potel o whisgi, rhodd Paul Parry

Blwch Anrheg Jack Daniel's, rhodd Paul Parry

Tocyn £20 i Colour Supplies

Hanner Falet Car gwerth £17 o Arc Car Wash Hightown

Torri gwallt am ddim yn yr Hair Lounge, yr Orsedd

Football Manager 2012 (i PC)

Potel o Fodca, rhodd Chris Wright

Rhaid dychwelyd pob tocyn i Siop yr Ymddiriedolaeth erbyn 1 Ionawr 2012 pryd y tynnir y raffl ar īl y gĻm yn erbyn AFC Telford United yng Nghlwb y Canmlwyddiant.

Os gallwch werthu mwy o lyfrau rhowch wybod, neu galwch yn Siop yr Ymddiriedolaeth nesaf at y Turf iw casglu.

Nwyddau

Daliwch i alw yn Siop yr Ymddiriedolaeth i weld pa nwyddau sydd gennym ar werth. Mae rhywbeth newydd gyda bob gĻm. Lle bach ydi o, felly peidiwch Ģ cholli amynedd. Os ydych chi wedi gweld rhywbeth at eich dant ac nad ydi o yn y siop, gofynnwch ac fe wnawn ni ei archebu ichi.

Stondin Dydd Sadwrn

Maer Stondinwyr Sadwrn wedi bod yn rhoi eu hamser bob dydd Sadwrn i godi arian ir Ymddiriedolaeth, a rhaid cymeradwyou brwdfrydedd. Da iawn chi, bob un ohonoch.

Aduniad 20 Mlwyddiant Arsenal

Yr ydym i gyd yn gwybod bod gennym gem bwysig yn Cwpan Yr FA y dydd o'r blaen , ond bydd y 20fed Mlwyddiant o'r gem gyda'r pencampwyr y cynghrair pĻl-droed, Arsenal yn byw am byth yn cof y rhai oedd yna.

Cynhelir yr aduniad yn Ystafell Bamford ddydd Sul 8 Ionawr o 1 or gloch ymlaen (cinio am 1.30). Gobeithir y bydd cymaint o chwaraewyr ag syn bosibl or tĨm a gurodd Arsenal y diwrnod hwnnw yn bresennol i hel atgofion am y diwrnod enwog hwnnw yn ein hanes pan roesom ni, y tĨm ar waelod y Gynghrair BĻl-droed, gweir ir Pencampwyr.

Cost tocyn, gan gynnwys pryd dau gwrs, yw £20, neu gallwch gael bwrdd i ddeg am £200. Am fanylion pellach galwch yn swyddfar clwb neu e-bostiwch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

neu gallwch anfon siec i Arsenal Reunion, Freepost WST, dim angen stamp.

Blwyddlyfr Clwb PĻl-droed Wrecsam 2011-12

Yr anrheg Nadolig delfrydol! Dyma chweched rhifyn C'mon The Town, blwyddlyfr Wrecsam a noddir gan y Leader ac a gyhoeddir gan Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam. Pris y llyfr yw £11.95 ac bydd ar gael Dydd Sadwrn yma y 17fed o Ragfyr 2011. Bydd ar gael o'r hen garej Dickens neu o Siop Yr Ymddiriedolaeth.

Mae hen gopƒ¯au o'r llyfr dal ar gael o Siop Yr Ymddiriedolaeth am pris da ond £5 yr un !. Pam ddim ceisio i casglu'r set llawn !

Cael a chael oedd hi ir llyfr yma gyrraedd y silffoedd ond diolch i waith caled a dyfalbarhad y rhai fun ymwneud ag o, bydd y llyfr elenin cynnwys 17 tudalen ar linell amser digwyddiadau o Ionawr 2011 tan y diwrnod y cymerwyd meddiant or clwb gan Ymddiriedolaeth y Cefnogwyr ddydd Mercher 30 Tachwedd 2011, syn ddarllen diddorol i bawb.

Os gwelwch yn dda, gwnewch eich gorau glas i brynur llyfr hwn a chefnogi ymdrechion y rhai ai gwnaeth yn bosibl.

Mond Aur

Diolch i bawb a ymatebodd i ymuno ar Mond Aur. Os na ydych wedi ymuno eto llenwch ffurflen a gyrrwyd atoch, neu casglwch ffurflen gais o swyddfeydd Y Clwb neu o Siop Yr Ymddiriedolaeth ar ddydd gem

Mae angen i Glwb PĻl-droed Wrecsam geisio sicrhau mwy o aelodau, gan fod y nifer wedi cwympon sylweddol yn y pum mlynedd diwethaf, and thus help the club's revenue, but we can only do it with your help. Os hoffech chi, neu os gwyddoch am unrhyw un a hoffai gymryd rhan ym Mond Aur Clwb PĻl-droed Wrecsam, ffoniwch 01978 262129 a gofyn am Glyn, neu galwch yn y clwb pĻl-droed neu ebostio This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Syniadau codi arian

Rydym o hyd yn chwilio am syniadau i godi arian, felly e-bostiwch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. gydag unrhyw syniadau newydd sydd gennych.

Dreigiau Iau ('Junior Dragons')

Yr ydym yn falch i ddatgan y ail ailwampiadiadiaGr…µpr…µpr…µp Cefnogwyr 'Junior Dragons' CPD Wrecsam i blant o'r oedran tri i unarddeg.

I dechrau i ffwrdd mae Parti Nadolig wedi ei threfnu yn Y Clwb Canmlwyddiant ar Dydd Mercher y 21fed o Ragfyr 2011 am 1yp tan 4 yp

Gost aelodaeth 'Junior Dragons ydi £5 ond gallwn cadarnhau bod y Junior Dragons yn derbyn pob ceiniog o hyn a mwy yn ƒ´l yn ystod y tymor mewn ffurf pethau da. Un o'r llawer o manteision yw tocyn am ddim i'r Parti Nadolig, sydd yn cynnwys disco a pryd o fwyd, ymddangosiad Wrex y Ddraig a Santa yn ogystal a'r chwaraewyr eu hunain a fydd yn ysgrifennu eu llofnod a byddant yn cael tynnu llun gyda'r cefnogwyr ifanc. Peidiwch, da chi ag oedi, Ymunwch Heddiw !!

Mae ffurflenni aelodaeth ar gael ar-lein neu o swyddfa'r Clwb o dan y stondin IĢl neu Siop Yr Ymddiriedolaeth ar dydd gem. Byddwch yn derbyn eich tocyn rhad ac am ddim i'r Parti Nadolig ar īl i chi dychwelyd eich ffurflen gais yn īl gyda'r arian cywir.

*Yr ydym hefyd yn edrych am gwirfoddolwyr i helpu gyda'r Pwyllgor Y Junior Dragons neu i weithio yn digwyddiadau arbennig. Os hoffech helpu cysylltwch a ni trwy e-bostio i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yr ydym yn falch i glywed gan bobl sydd a tystysgrif CRB. Bydd rhai heb y tystysgrif yn derbyn croeso i wneud cais ond bydd ar hyn o bryd ddim yn gallu helpu yn y Parti Nadolig.

Bydd ffurflenni CRB yn cael ei llenwi allan gan gwirfoddolwyr. Fel athro yr wyf yn ymwybodol bod tystysgrifau unigol yn eu hangen i bob cyfundrefn - Mae gen i saith

Er hynny wrth checio gyda'r bobl CRB,, ar hyn o bryd bydd bobl sydd a 'check' CRB yn gallu helpu yn y Pari Nadolig, Bydd hwn yn iawn am y cyfamser tan bod nhw wedi eu ddychwelyd gan Y bobl CRB.

Adran Yr Anabl

Yr ydym yn aros am cyfarfod gyda Prifysgol Glynd…µr fel gall yr Adran Anabl symud ymlaen. Yr ydym yn obeithiol bod aelodaeth a manylion llawn ar gael yn y flwyddyn newydd, gyda polisi anabledd CPD Wrecsam mewn lle.

Newyddion y Clwb PĻl-droed

Pecyn Ystafell Bamfords/Blwch Seddi Dethol:

Bob diwrnod gƒªm mae prydau bwyd ar gael yn ystafell Bamford am £9.95 y pen, sef un cwrs o gig rhost fel arfer.

Yn ystod yr wythnos gellir cael pryd cyn gƒªm am £7.50. Gellir cadw seddi drwy ffonior clwb ar 01978 262129 neu e-bostio This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Am ddiwrnod bythgofiadwy gellir ychwanegu seddi yn y Blwch Seddi Dethol am £34.95 y pen (£32.50 am gemau nos) syn cynnwys eich pryd bwyd cyn y gƒªm.

Noddi Chwaraewyr

Y tymor yma rydym yn cynnig y cyfle i noddi chwaraewr gartref neu oddi cartref am £200 + TAW. Am hyn fe gewch gydnabyddiaeth ym mhob rhaglen gƒªm ar dudalen y noddwyr dan lun y chwaraewr a ddewiswch ac ar y sgorfwrdd electronig, a hynny naill ai yn eich enw eich hun neu os ywn well gennych enw eich cwmni neu gyfeiriad gwefan. Cewch grys Wrecsam hefyd, wedii lofnodi gan y chwaraewr, ar ddiwedd y tymor.

Mae rhai chwaraewyr yn dal ar gael iw noddi:

Joslain Mayebi oddi cartref

Johnny Hunt oddi cartref

Declan Walker oddi cartref

Steve Tomassen gartref ac oddi cartref

Chris Westwood oddi cartref

Glen Little oddi cartref

Obi Anorou gartref ac oddi cartref

Danny Ward oddi cartref

Blychau Seddi Dethol

Mae tri dewis gwahanol ar gael ar gyfer llogi Blychau Seddi Dethol.

Dewis 1) Pris: £500 (+ TAW ar y gyfradd gyfredol)

Pecyn yn cynnwys:

Darpariaeth i 10 o bobl

Pryd Tri Chwrs (x 10)

Seddi Cadw

Rhaglenni GĻm Am Ddim (x 10)

Rhestrau Timau cyn y gĻm

Teledu Sky Sports En Suite

Ddim yn cynnwys:

Diodydd. Gellir prynur rhain drwyr staff croeso or Bar.

Dewis 2) Pris: £400 (+ TAW ar y gyfradd gyfredol)

Pecyn yn cynnwys:

Fel dewis 1 uchod, ond yn ller Pryd Tri Chwrs ceir Bwffe Fforc Poeth (e.e Lasagne / Pastai Bugail ayb....).

Dewis 3) Pris: £300 (+ TAW ar y gyfradd gyfredol)

Pecyn yn cynnwys:

Fel dewisiadau 1 a 2, heb y Pryd Bwyd.

Noddi Gemau

Dymar gemau sydd ar gael:

Hayes & Yeading BQ Bet Premier Sadwrn 18/02/2012

Barrow BQ Bet Premier Sadwrn 10/03/2012

Forest Green Rovers BQ Bet Premier Sadwrn 24/03/2012

Alfreton Town BQ Bet Premier Sadwrn 07/04/2012

Gellir noddi gƒªm am £700 (+ TAW ar y gyfradd gyfredol). Credwn fod ein Pecyn Noddi Gƒªm yn un rhagorol ac yn sicr byddain ddiwrnod iw gofio i chi ach gwesteion.

Maer pris yman cynnwys:

Darpariaeth i 10 o Westeion

Pryd bwyd arbennig yn Ystafell Bamford i ddeg o bobl.

Seddi Cadw yn adran ddethol Eisteddle Yale.

Diodydd hanner amser.

Rhaglenni GĻm Am Ddim i ddeg

Gwahoddiad i ddewis ¢‚¬Å“Seren y Gƒªm¢‚¬ œ gwobr iw chyflwyno yn Ystafell Bamford wedir gƒªm.

Mae croeso i westeion ychwanegol am £50 y pen (+TAW)

Noddi Peli

Dymar gemau sydd ar gael:

Gateshead BQ Bet Premier Sadwrn 17/12/2011

Kettering Town BQ Bet Premier Sadwrn 21/01/2012

Bath City BQ Bet Premier Sadwrn 28/01/2012

Luton Town BQ Bet Premier Mawrth 06/03/2012

Forest Green Rovers BQ Bet Premier Sadwrn 24/03/2012

Alfreton Town BQ Bet Premier Sadwrn 07/04/2012

Grimsby Town BQ Bet Premier Sadwrn 14/04/2012

Braintree Town BQ Bet Premier Sadwrn 28/04/2012

Cost Noddi Pƒªl mewn Gƒªm yw £280 (+ TAW ar y gyfradd gyfredol).

Maer pris yman cynnwys:

Darpariaeth i 4 o Westeion

Pryd bwyd cig rhost yn Ystafell Bamford (x4).

Seddi Cadw yn adran ddethol Eisteddle Yale. (x4)

Diodydd hanner amser.

Mae croeso i westeion ychwanegol am £50 y pen (+TAW)

Noddwyr Crysau Newydd

Yn y cyfarfod aelodau ddiweddar roeddwn ni yn falch i ddatgan bod noddwyr newydd crysau i cymryd lle Greene King yw Prifysgol Glynd…µr. Mae nhw wedi helpu allan eto ac wedi cytuno noddi wrth roi eu enw nhw dros crysau'r chwaraewyr sydd yn dangos bod y cyfundrefn yma yn cefnogi'r Ymddiriedolaeth wrth wneud CPD Wrecsam yn Clwb wir cymunedol

Crysau Newydd

Yr oedden ni yn obeithiol bod y clwb pĻl-droed gyda'r crysau coch 'replica' ar werth Y Sadwrn yma. Ond yn anffodus ni fyddant ar gael

Efallai byddant ar gael erbyn Dydd Mercher wythnos nesaf

Cost y crysau bydd :- oedolion £36 a Plant £30

Tocynnau Brighton

Bydd tocynnau am y gem Cwpan FA (3ydd Rowndn Brighton a Hove Albion ar werth Dydd Sadwrn yn yr hen Garej Dickens

Prisiau tocynnau i'r adran oddi cartref yn Y stondin Deheuol bydd

Oedolyn £14.40

Mewn Oed £10.20

O dan 18 £7.20

O dan 16 £3.60 (gyda oedolyn)

O dan 10 £1.80

Diolch i Chi

Fuasai Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam yn hoffi cymeryd i cyfle yma i ddiolch i 'Universal Builders' ac hefyd 'Y Computer Specialists' am osod allan ystafell yn Y Cae Ras gyda cyfrifiaduron, sgriniau a chadeiriau ar gyfer TĨm cyfathrebu teleffon Y Clwb fel gallant dechrau eu gwaith yn y flwyddyn newydd

Ac I Orffen....

Mae pawb ar Fwrdd Y Clwb PĻl-droed ac ar Fwrdd Yr Ymddiriedolaeth Cefnogwyr yn hoffi dymuno aelodau Yr Ymddiriedolaeth, Cefnogwyr Wrecsam a Cefnogwyr PĻl-droed bob man , Nadolig llawen a Flwyddyn Newydd Dda .Gobeithio bod 2012 yn ddechrau cyfnod newydd a llwyddiannus yn hanes Clwb PĻl-droed Wrecsam.