Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
Wrexham AFC Player of the Season Dinner 2018-19

Wrexham AFC Player of the Season Di…

We would just like to tak...

Directors for the Day- Braintree

Directors for the Day- Braintree

Our directors for the day...

Vote for your Player of the Season 2018-19!

Vote for your Player of the Season …

Wrexham Supporters Trus...

2019/20 Wrexham AFC #PickTheKit Results

2019/20 Wrexham AFC #PickTheKit Res…

Wrexham Supporters Trust ...

Financial Statements for year ending 30th June 2018

Financial Statements for year endin…

Wrexham AFC Limited is pl...

Junior Dragons' Halifax Away Day

Junior Dragons' Halifax Away Day

The Junior and Youth Drag...

Directors for the Day - Maidstone

Directors for the Day - Maidstone

Our 'Directors for the Da...

Sporting Lunch

Sporting Lunch

We are pleased to be ab...

Wrexham AFC Player of the Season Dinner 2019

Wrexham AFC Player of the Season Di…

The Wrexham AFC Player of...

Wrexham AFC Season 2019\2020 Official Playing Kit Club Members Poll

Wrexham AFC Season 2019\2020 Offici…

  Click HERE and re...

Prev Next

 wstsmallest Click HERE to join the WST Online Today! | Click HERE for a Downloadable Form   |  WST Community Share Offer   ycwsmallest

Cwestiynau Cyffredin am Gynnig Cyfrannau Cymunedol YCW

  WST Community Share Offer Brochure    |    WST Community Share Offer Application Form    |    WST Community Share Offer Standing Order Form 

Wrexham AFC Limited Football Conference Financial Forecast (Season 2012/13)    |    Wrexham AFC Limited Football League Financial Forecast (Season 2012/13)

Beth fydd yn digwydd i fy arian?

Caiff eich arian ei dalu i gyfrif arbennig i ddal cyfalaf Cyfrannau Cymunedol. Bydd yr arian cyfalaf a godir yn caniat¡u inni gynllunio ein dyfodol gan wybod bod y cyfalaf angenrheidiol gennym i droi clwb a fu gwneud colled yn hanesyddol i fod yn glwb pªl-droed cymunedol llwyddiannus, diogel a chynaliadwy. Bydd yr arian yn rhoi amser inni fynd ati i osod y sylfeini ar gyfer cynllun busnes hirdymor, y gobeithiwn gael yn ei le erbyn diwedd tymor 2011/12 a bod ar y droed flaenaf ar gyfer y tymor nesaf a dyfodol.  Yn dibynnu pa bryd y buddsoddwch, defnyddir yr arian mewn un o ddwy ffordd:

  • Yn y tymor byr i roi lle i anadlu i galluogi i ailstrwythuro busnes.
  • Yn y tymor canolig i hir i helpu i dyfu busnes

Pa ddulliau talu alla i ddefnyddio?

Mae dwy ffordd y gallwch chi dalu arian i gyfrif Cyfrannau YCW €“ drwy siec neu drosglwyddiad electronig. Gellir gwneud taliadau trosglwyddiad electronig fel un taliad neu fesul rhandaliad.

Dylid gwneud sieciau daladwy i Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam, a hanfon i:

Cyfrannau Cymunedol YCW, FREEPOST WST

Dylid gwneud taliadau electronig i cyfrif canlynol:

Co-operative Bank PLC, PO Box 250, Delf House, Southway, Skelmersdale, WN8 6WT Sort Code 08-92-99 Account Number 65304738

Noder fod rhaid cyflwyno copi wedi lofnodi o ffurflen gais gyda phob t¢l. Ni dderbynnir taliadau arian parod.

Sut fyddwch chi gwybod pa un yw fy nhaliad i?

Boed eich tl drwy drosglwyddiad electronig neu siec, mae rhaid ichi anfon eich ffurflen gais hefyd i cyfeiriad isod:

Cyfrannau Cymunedol YCW, FREEPOST WST

Bydd hyn yn ein galluogi i roi pob t¢l yn erbyn enw sawl a gwnaeth.

Oes yna derfyn ar faint y galla i fuddsoddi?

Yr uchafswm y gellir ei fuddsoddi mewn cyfranddaliadau yw £20,000. Os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi Gymdeithas gyda swm mwy, gwahoddir chi i gysylltu  ni i drafod sut orau i wneud hyn gan fod sawl ffordd y gellid derbyn cyfraniad uwch. Ebostiwch eich manylion cysylltu i  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a bydd aelod o Fwrdd y Gymdeithas yn eich galw o fewn 48 awr i drafod y mater.

Beth os na alla fforddio cynllun cyfrannau?

Er mwyn agor y cynllun i gymaint o bobl ag bosib, caiff aelodau unigol ddewis buddsoddi mewn deg rhandal cyfartal neu wneud buddsoddiad parhaus yn y cynllun drwy archeb sefydlog. Bydd YCW yn ysgrifennu atoch pan fyddwch wedi cyrraedd eich targed buddsoddi.

Sut alla i gael fy mhres yn ´l?

Gellir tynnu cyfrannau cymunedol yn yr Ymddiriedolaeth allan ar ddisgresiwn Bwrdd YCW ac ar yr amodau canlynol:

  • Ni chaniateir tynnu allan tan o leiaf 3 blynedd wedi dyddiad lansio cynllun.

  • Ni ellir tynnu mwy na 10% o gyfanswm y cyfranddaliad allan mewn unrhyw un flwyddyn ar ´l blwyddyn tri.

Wedi tair blynedd, rhaid i geisiadau i dynnu buddsoddiadau allan gael eu rhoi ar bapur a ch¢nt eu hystyried gan y Bwrdd yn nhrefn eu derbyn a hyd at uchafswm o 10% o gyfanswm y cyfranddaliad. Fe wnaiff y Bwrdd ystyried ceisiadau am dynnu arian allan mewn amgylchiadau eithriadol fesul achos.

Pwy ydi Cymdeithas Cefnogwyr Wrecsam Cyfyngedig?

Cymdeithas Cefnogwyr Wrecsam Cyfyngedig yw enw cofrestredig Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam ac mae gorff democrataidd o gefnogwyr gyda dros 2,100 o aelodau llawn. Mae gan bob aelod bleidlais gyfartal a chyfle cyfartal gynnig ei hun ac i bleidleisio eraill i Bwrdd Cyfarwyddwyr eu cynrychioli.  Ffurfiwyd y Gymdeithas yn 2002 ac mae wedi codi dros £600,000 ers ei ffurfio. Ym mis Tachwedd 2011, daeth YCW yn gyfranddaliwr 100% yn Wrexham AFC Ltd.

Beth yw Cyfrannau yn y Gymdeithas?

Ar hyn o bryd mae pob aelod o Gymdeithas yn dal un gyfran gyffredin na ellir ei throsglwyddo na thynnu i ffwrdd.

Does gan Gyfrannau Cymunedol newydd YCW ddim hawliau pleidleisio ychwanegol (ac felly dydyn nhw ddim yn newid yr egwyddor un aelod un bleidlais sylfaenol i Gymdeithas) ond maen nhw caniat¡u i Gymdeithas godi arian mewn ffordd na allai o blaen. Mae cyfyngiadau ar ba bryd y gellir talu cyfrannau ´l, sydd wedi hamlinellu yn nogfen y cynnig ac mae golygu bod y Gymdeithas a haelodau ddiogel ac nad oes perygl i amcanion y Gymdeithas.

Wnaiff hyn effeithio ar fy hawliau pleidleisio fel aelod?

Na. Mae gan bob aelod o Gymdeithas un bleidlais, os oes ganddo gyfrannau yn y Gymdeithas neu beidio. Fel y nodwyd uchod, does gan Gyfrannau Cymunedol YCW ddim hawliau pleidleisio ychwanegol.

Beth am roddion ariannol a chynlluniau eraill i godi arian?

Mae rhoddion i Ymddiriedolaeth a gweithgareddau codi arian mor bwysig ag erioed, os nad pwysicach. Gellir dal i roi rhoddion ariannol yn uniongyrchol i Ymddiriedolaeth WST  rhif cyfrif banc 65084582 a chod didoli 08-92-99  tra gellir cyfeirio unrhyw syniadau a chynlluniau eraill ar gyfer codi arian i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Oes raid bod yn aelod o Gymdeithas i dalu arian i mewn i cyfrif?

Dim ond aelodau unigol o YCW 16 oed neu drosodd all brynu a dal cyfrannau. Os nad ydych yn aelod ac eisiau buddsoddi yn y cynllun gallwch ymuno ¢ Ymddiriedolaeth drwy ein gwefan www.wst.org.uk.

Ai dim ond unigolion all fuddsoddi neu all cyrff corfforaethol a chwmn¯au ymuno ¢ cynllun hefyd?

Yn y pen draw, i gymryd rhan yn y cynllun cyfrannau cymunedol, boed yn unigolyn neu fusnes, bydd angen ichi fod yn aelod o YCW. Gall grwpiau o bobl fel cwmn¯au neu grwpiau cefnogwyr brynu cyfrannau. Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu cyfrannau ar ran grŵp cefnogwyr, cysylltwch  Ymddiriedolaeth am fwy o wybodaeth.

Pa fuddiannau ga i wrth fuddsoddi?

Os gall y Clwb fforddio hynny, ac ar ddisgresiwn Bwrdd YCW, gellir talu llog blynyddol ar gyfranddaliadau hyd at uchafswm o 2% yn fwy na chyfradd waelodol y banc clirio (Banc Lloegr). All yr Ymddiriedolaeth ddim gwarantu y gwnaiff buddsoddwyr elw, ond os llwyddwn i drawsffurfio busnes yna byddem yn gobeithio rhannu ein llwyddiant gyda haelodau.

At hynny, am bob £250 a fuddsoddir gan unigolyn, bydd YCW yn rhoi tocyn gªm am ddim i elusen a enwebir ganddi. Os bydd unigolyn yn buddsoddi £1000, caiff aelodaeth oes o Ymddiriedolaeth.

Alla i werthu fy nghyfrannau?

Does dim modd prynu a gwerthu cyfrannau cymunedol felly all neb eu trosglwyddo na gwerthu i drydydd parti.

Beth fydd yn digwydd os nad ydw i adnewyddu fy aelodaeth o YCW?

Os bydd unigolyn yn peidio ¢ bod yn aelod, bydd ei arian yn parhau wedi fuddsoddi yn y cynllun nes gwneir cais dynnu allan. Pan geir cais bydd yn dod o dan yr un rheolau  chais safonol am dynnu arian allan.

Caiff unrhyw gyfraniadau a wneir ar sail reolaidd (e.e. drwy randaliadau archeb sefydlog) gan unigolyn y mae ei aelodaeth o Ymddiriedolaeth wedi dod i ben eu talu ´l i cyn aelod, gyda nodyn atgoffa iddo adnewyddu ei aelodaeth.

Pwy ydi Supporters Direct?

Supporters Direct yw corff ymbar©l i dros 170 o Ymddiriedolaethau Cefnogwyr ym Mhrydain.  Eu nod yw hyrwyddo clybiau chwaraeon gwylwyr cynaliadwy ar sail ymwneud cefnogwyr a pherchnogaeth gymunedol. Mae dros 250,000 o bobl yn aelodau o Ymddiriedolaethau Cefnogwyr ac maen nhw gweithio mewn 20 o wledydd ledled Ewrop yn rhoi cyngor a chymorth i gefnogwyr benderfynol o gynyddu eu llais, eu dylanwad a perchnogaeth ar eu clwb. Gwefan: www.supporters-direct.coop.

Unrhyw gwestiwn arall?

Os oes gennych gwestiwn penodol ynghylch Cynnig Cyfrannau Cymunedol YCW sydd heb ei ateb yma, ebostiwch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu ffoniwch 07961152470. Bydd aelod o Fwrdd yr Ymddiriedolaeth yn ymateb i ymholiad o fewn 48 awr.

Am wybodaeth fwy cyffredinol yngl Chynlluniau Cyfrannau Cymunedol, ewch i http://www.communityshares.org.uk

 WST Community Share Offer Brochure    |    WST Community Share Offer Application Form    |    WST Community Share Offer Standing Order Form  

 Wrexham AFC Limited Football Conference Financial Forecast (Season 2012/13)    |    Wrexham AFC Limited Football League Financial Forecast (Season 2012/13)

back to top

WST Community Shares

WST Membership

News

Info

About Us

Follow Us